ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ
(5ο και 6ο εξάμηνο)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάθε εργαστηριακή αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A.
Εξώφυλλο
  Σε αυτό αναγράφονται:
  - το Όνομα του Εργαστηριακού Μαθήματος,
- ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης,
- ο αύξων αριθμός και τα ονοματεπώνυμα των μελών της ομάδας,
- η ημερομηνία εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης και
- η ημερομηνία παράδοσης της εργαστηριακής αναφοράς.
B.
Πίνακα περιεχομένων
  Παρουσίαση των ενοτήτων (κεφαλαίων) της εργαστηριακής αναφοράς.
Γ.
Διακριτές ενότητες (κεφάλαια)
 
Στις ενότητες αυτές θα γίνεται η παρουσίαση των απαιτούμενων πληροφοριών (βασικές έννοιες - ορισμοί, χρησιμοποιούμενες εξισώσεις, διαγράμματα, υπολογισμοί, απαντήσεις ερωτημάτων, συμπεράσματα κλπ) με ομαδοποιημένο και συνεχή τρόπο. Προτείνονται οι ακόλουθες ενότητες:
  1. Εισαγωγή
   
Παρουσιάζεται το αντικείμενο και ο σκοπός (στόχος) της εργαστηριακής αναφοράς. Δίνονται βασικές έννοιες και ορισμοί που αφορούν την εξεταζόμενη διεργασία στην πραγματοποιούμενη εργαστηριακή άσκηση.
Εδώ είναι δυνατή και η απάντηση σχετικών ερωτημάτων (π.χ. εφαρμογές-χρήσεις).
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ενότητα δεν αφορά την ακριβή αποτύπωση του θεωρητικού μέρους (μαθηματική ανάλυση διεργασίας, εμφανιζόμενα φαινόμενα κλπ) και ως εκ τούτου συνίσταται η αποφυγή "φωτογραφικής" αναπαραγωγής των σχετικών κειμένων από την προτεινόμενη βιβλιογραφία κάθε άσκησης.
  2. Μεθοδολογικό διάγραμμα ροής
   
Διαγραμματική αποτύπωση της εργαστηριακής διάταξης (συσκευής) με την απεικόνιση όλων των οργάνων-συσκευών (π.χ. ρυθμιστές, βάνες, αντλίες, σωλήνες, Η/Υ κλπ) που την απαρτίζουν.
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση "κλασικών" συμβόλων διαγραμμάτων ροής ή η χρήση κάποιου υπολογιστικού εργαλείου. Είναι όμως απαραίτητη η ύπαρξη "λεζάντας" που θα αποτυπώνει την ονομασία όλων των οργάνων-συσκευών που έχουν σχεδιαστεί.
  3. Πειραματική διαδικασία
   
Ακριβής περιγραφή των βημάτων και ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη των πειραματικών μετρήσεων. Παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα οι ληφθείσες πειραματικές μετρήσεις.
Σημειώνεται ότι πολλές φορές η πειραματική διαδικασία που περιγράφεται στα εργαστηριακά φυλλάδια των ασκήσεων δεν είναι αναλυτική και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η στείρα αντιγραφή της και να εμπλουτίζεται με τις πραγματικές ενέργειες.
  4. Υπολογισμοί - Αποτελέσματα
   
Πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων υπολογισμών και παρουσίαση όλων των αποτελεσμάτων (σύμφωνα με τα ζητούμενα της κάθε εργαστηριακής άσκησης). Για κάθε υπολογισμό παραθέτονται με σαφήνεια: οι παραδοχές, οι χρησιμοποιούμενες εξισώσεις, τα δεδομένα (θερμοδυναμικά, τεχνικά, οικονομικά κλπ) που έχουν ληφθεί καθώς και η πηγή προέλευσης αυτών (βιβλιογραφία).
  5. Συζήτηση Αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα
   
Σύντομη "κριτική" των αποτελεσμάτων ως προς τα εξής: (α) τη θεωρία (π.χ. διαγράμματα) που διέπει την εργαστηριακή άσκηση (β) τις χρησιμοποιούμενες παραδοχές (γ) τη σύγκριση μεταξύ ερωτημάτων (όπου είναι εφικτό) και (δ) αντίστοιχες βιβλιογραφικές τιμές.
Αποτύπωση συμπερασμάτων με βάση την πραγματοποιηθείσα "κριτική". Τα συμπεράσματα αυτά ενδεικτικά μπορεί να αφορούν στοιχεία όπως: το βαθμό αναπαράστασης των θεωρητικών πληροφοριών, τις δυνατότητες της εργαστηριακής διάταξης, το βαθμό εμπιστοσύνης στα πειραματικά αποτελέσματα (ώστε να χρησιμοποιηθούν για σχεδιασμό αντίστοιχης διάταξης βιομηχανικής κλίμακας) κλπ.
  6. Βιβλιογραφία
   
Αναγράφονται μόνο οι βιβλιογραφικές πηγές από τις οποίες έχουν αντληθεί και χρησιμοποιηθεί στοιχεία (διαπιστώσεις, δεδομένα κλπ) στην εργαστηριακή αναφορά. Η παράθεση των βιβλιογραφικών πηγών μπορεί να γίνει: αλφαβητικά, χρονολογικά ή με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο εντός του κειμένου (όπου γίνεται χρήση εξειδικευμένων βιβλιογραφικών στοιχείων) να επισημαίνεται με τον αύξων αριθμό της βιβλιογραφικής πηγής.
Π.χ. Η σφαιρικότητα κυλινδρικών σωματιδίων άμμου διαμέτρου 650 μm είναι ... (1)
    Τρόποι αναγραφής βιβλιογραφικών πηγών:

Περιοδικά:
Tsami, E., Marinos-Kouris, D. and Maroulis, Z.B., 1990, Water Sorption Isotherms of Raisins, currants, Figs, Prunes and Apricots, Journal of Food Science, 55(6), pp. 1594-1597.

Βιβλία:
Μαρίνος-Κουρής, Δ. και Παρλιάρου-Τσάμη, Ε., 1994, Ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών, εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.

Βιβλία (μέρος από):
Marinos-Kouris, D. and Maroulis, Z.B., 1995, Transport Properties in the Drying of Solids, in Handbook of Industrial Drying, Vol.1, 2nd ed., A.S. Mujumdar (ed.), Marcel Dekker Inc., pp. 113-160

Διδακτορικές εργασίες:
Polat, O., 1989, Through Drying of Paper, Phd Thesis, McGill University, Canada, pp. 143

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03.10.2017
Προγραμματισμός Διεξαγωγής και Εξέτασης Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Δείτε εδώ το προγραμματισμό διεξαγωγής και εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων
02.10.2017
Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι ξεκινούν τη Δευτέρα 09.10.2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών, copyright 2012-2017
Updated: 03/10/2017