ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ
(5ο και 6ο εξάμηνο)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.
Το εργαστηριακό μέρος (εργαστήριο) των μαθημάτων Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5ο εξάμηνο) και Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6ο εξάμηνο) είναι κοινό και καλύπτει όλο το ακαδημαϊκό έτος (2017-2018).
2.
Για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος (2016-2017) στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν 6 εργαστηριακές ασκήσεις (δείτε το σχετικό προγραμματισμό).
3.
Για την υλοποίηση των ασκήσεων αυτών θα δημιουργηθούν τριανταέξι (36) εργαστηριακές ομάδες κατανεμημένες σε έξι (6) εργαστηριακές σειρές. Κάθε εργαστηριακή ομάδα θα αποτελείται από πέντε (5) φοιτητές. Η τελική σύνθεση των εργαστηριακών ομάδων δίνεται εδώ.
4.
Κάθε εργαστηριακή ομάδα θα πραγματοποιήσει σε κάθε εξάμηνο (5ο και 6ο) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2017-2018) από τρεις (3) εργαστηριακές ασκήσεις (κάθε εργαστηριακή σειρά θα πραγματοποιεί εργαστήριο ανά τρεις εβδομάδες). Ο χρονικός προγραμματισμός διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων για κάθε εργαστηριακή ομάδα δίνεται εδώ.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής ολόκληρης εργαστηριακής σειράς (π.χ. λόγω αργιών ή καταλήψεων), το πρόγραμμα ΔΕΝ θα αναπροσαρμόζεται και οι ασκήσεις θα αναπληρώνονται στις σχετικές ημερομηνίες σύμφωνα με τον προγραμματισμό
5.
Υποχρεώσεις φοιτητών (ομάδων):
- θεωρητική προετοιμασία (πριν την διεξαγωγή),
- έγκαιρη προσέλευση στο χώρο πραγματοποίησης,
- ενεργή συμμετοχή στη διεξαγωγή των πειραματικών μετρήσεων,
- παράδοση εργαστηριακής αναφοράς,
- προφορική εξέταση.
6.
Μετά την διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδα πρέπει να παραδώσει σχετική εργαστηριακή αναφορά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών της Σχολής. Η συγγραφή της εργαστηριακής αναφοράς θα πρέπει να ακολουθεί τις υπάρχουσες οδηγίες συγγραφής. Η παράδοση της εργαστηριακής αναφοράς αποτελεί προϋπόθεση για την προφορική εξέταση της ομάδας.
7.
Η προφορική εξέταση κάθε εργαστηριακής ομάδας πραγματοποιείται στο πλαίσιο κατανόησης των εργαστηριακών ασκήσεων από τους φοιτητές. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν τόσο τη θεωρία όσο και τη πράξη, ενώ γίνεται και σχετική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής αναφοράς. Για κάθε εργαστηριακή ομάδα υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των εξετάσεων.
8.
Η βαθμολογία των φοιτητών ανά άσκηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
- τη συμμετοχή κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος),
- την αξιολόγηση της εργαστηριακής αναφοράς (που παραδίδεται ομαδικά),
- την προφορική εξέταση (που ακολουθεί την εργαστηριακή αναφορά).
9.
Για να θεωρείται επιτυχής η παρακολούθηση του εργαστηρίου (ανά Μάθημα) θα πρέπει στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου κάθε φοιτητής (σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ομάδας του) να έχει:
- παρακολουθήσει τρεις εργαστηριακές ασκήσεις,
- παραδώσει εργασία (ανά ομάδα) και στις τρεις,
- εξετασθεί προφορικά και στις τρεις,
- προβιβάσιμο μέσο όρο βαθμολογίας (>=5)
10.
Σημειώνεται ότι το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5ο εξάμηνο) και Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6ο εξάμηνο) είναι υποχρεωτικό και ως εκ τούτου η επιτυχής παρακολούθηση του Εργαστηρίου (ανά εξάμηνο) αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη Γραπτή Εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος.
O τελικός βαθμός του εργαστηρίου συμβάλει (υποχρεωτικά) κατά 30% στο τελικό βαθμό των μαθημάτων.
11.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οι ομάδες (φοιτητές) να ακολουθούν τον χρονικό προγραμματισμό (διεξαγωγής και εξέτασης) των εργαστηριακών ασκήσεων. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας κάποια ομάδα ή φοιτητής χάσει την ημερομηνία διεξαγωγής ή εξέτασης συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης, υπάρχει μέριμνα αναπλήρωσης σε συγκεκριμένες ημέρες.

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
03.10.2017
Προγραμματισμός Διεξαγωγής και Εξέτασης Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Δείτε εδώ το προγραμματισμό διεξαγωγής και εξέτασης των εργαστηριακών ασκήσεων
02.10.2017
Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων.
Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι ξεκινούν τη Δευτέρα 09.10.2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Εργαστήριο Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών, copyright 2012-2017
Updated: 03/10/2017