ΖΙΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής ΕΜΠ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών
English
 
 
 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος

 1. Πρόγραμμα 3761-89-07 ED ISP GR, με τίτλο "Evaluation of physical models for the Major Hazards Analysis Benchmark Exercise (MHA-BE)".Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ μέσω του Joint Research Centre της Ispra και διήρκεσε την περίοδο 1989-90.
 2. Πρόγραμμα 4913-92-08 ED ISP GR, με τίτλο "Lessons Learned from Emergency after Accidents in Greece Involving Dangerous Chemical Substances". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. μέσω του Joint Research Centre της Ispra, άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1993.
 3. Πρόγραμμα 4915-92-08 ED ISP GR, με τίτλο "Forecasting Peak Pollution Levels in Athens Area". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. μέσω του Joint Research Centre της Ispra, άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1993.
 4. Πρόγραμμα "Προκαταρκτική καταγραφή όλων των πηγών αερίων ρύπων στην περιοχή Πτολεμαίδας-Κοζάνης". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχία Κοζάνης, άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1993.
 5. Πρόγραμμα "Αξιολόγηση Μελετών Επικινδυνότητας". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1994.
 6. Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο "Σύστημα υπολογισμού της διασποράς αερίων ρύπων από βιομηχανικές καμινάδες, σε συνθήκες πραγματικού χρόνου". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ., άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1995.
 7. Πρόγραμμα ENVIRONMENT PL 910826, με τίτλο "A database for Validation of Models Used in Chemical Risk Assessment". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. (ENVIRONMENT), άρχισε το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1995.
 8. Πρόγραμμα ENVIRONMENT PL 931561, με τίτλο "Mediterranean Campaign of Photochemical Tracers-Transport and Chemical Evolution (MEDCAPHOT-TRACE)". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (ENVIRONMENT), άρχισε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 1996.
 9. Πρόγραμμα Β4-3040/94/000142/MAR/B3 με τίτλο "Study of a model for the quality of air concerning non-reactive pollutants in selected European cities". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (DGXI), άρχισε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 1995.
 10. Πρόγραμμα "Μελέτες διάχυσης και διασποράς των αερίων ρύπων από τις υπάρχουσες και προγραμματιζόμενες μονάδες ΑΣΠ Θήρας, Μήλου, Καρπάθου, Καλύμνου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ, άρχισε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 1995.
 11. Πρόγραμμα “Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, άρχισε το 1995 και ολοκληρώθηκε το 1996.
 12. Πρόγραμμα “MEDUSE”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (ENVIRONMENT AND CLIMATE), άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1998.
 13. Πρόγραμμα “Εγκατάσταση Σταθμών GAW και Σταθμών Μέτρησης της Στάθμης της Θάλασσας”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1996.
 14. Πρόγραμμα “Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Ν. Μαρκάτος), άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1996.
 15. Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο “Αναβάθμιση Κινητού Σταθμού LIDAR για την Τηλεπισκόπιση του Οζοντος σε Αστικές και Βιομηχανικές Περιοχές”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1998.
 16. Πρόγραμμα 12284-96-10 F1EI IDP GR με τίτλο “Diagnostic simulation of UAM for the ozone formation in a large urban canopy”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (JRC ISPRA), άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1997.
 17. Πρόγραμμα με τίτλο “The performance of an air quality monitoring programme at the airport of Spata”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία κατασκευής του αεροδρομίου Σπάτων (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπευθ. Καθ. Ν. Μαρκάτος), άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1998.
 18. Πρόγραμμα με τίτλο “Πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας το έτος 2004”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό ΑΘΗΝΑ 2004, άρχισε και ολοκληρώθηκε το 1997.
 19. Πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και βελτίωση της συλλογής των μετεωρολογικών δεδομένων της TVX HELLAS». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την TVX HELLAS, άρχισε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 1998.
 20. Πρόγραμμα με τίτλο “Διερευνητικές μετρήσεις των συγκεντρώσεων αρωματικών υδρογονανθράκων στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση του συστήματος DOAS και μαθηματικών μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, άρχισε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 1999.
 21. Πρόγραμμα με τίτλο “Επιπτώσεις στην κυκλοφορία και το περιβάλλον από τις λειτουργίες διανομής και συλλογής προσώπων και αγαθών: Προτάσεις- Μέτρα- Ρυθμίσεις”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθ. Αναπλ. Καθ. Ι. Γκόλιας), άρχισε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 1999.
 22. Πρόγραμμα με τίτλο “Επιπτώσεις του κλιμακωτού ωραρίου στην κυκλοφορία και το περιβάλλον: Προτάσεις- Μέτρα- Ρυθμίσεις”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπευθ. Αναπλ. Καθηγ. Α. Σταθόπουλος), άρχισε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 1999.
 23. Πρόγραμμα με τίτλο “Ανάπτυξη υπολογιστικού πακέτου εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία διυλιστηρίων» Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΜΠ (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Ν. Μαρκάτος), άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 1999.
 24. Πρόγραμμα με τίτλο “Πειραματική λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου και έλεγχος συμβατότητας με τα υπό ανάπτυξη ΣΑΤΑΜΕ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (μέσω του ΟΠΑ, Επιστ. Υπευθ. Αναπλ. Καθ. Κ. Ζωγράφος), άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2000.
 25. Πρόγραμμα με τίτλο « Photochemical Modeling within AutoOil II Programme with the UAM-IV model”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (JRC – ISPRA), άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2000.
 26. Πρόγραμμα με τίτλο «Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας: Προτάσεις - Μέτρα – Ρυθμίσεις». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. Α. Σταθόπουλος), άρχισε το 1999 και θα ολοκληρώθηκε το 2000.
 27. Πρόγραμμα με τίτλο «Επιπτώσεις των λεωφορειολωρίδων στην κυκλοφορία και το περιβάλλον: Προτάσεις - Μέτρα – Ρυθμίσεις». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. Α. Σταθόπουλος), άρχισε το 1999 και θα ολοκληρώθηκε το 2000.
 28. Πρόγραμμα με τίτλο “Επιπτώσεις στην κυκλοφορία και το περιβάλλον από την κυκλοφορία των Ταξί: Προτάσεις- Μέτρα- Ρυθμίσεις”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (μέσω του ΕΜΠ, Επιστ. Υπεύθ. Αναπλ. Καθ. Ι. Γκόλιας), άρχισε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2000.
 29. Πρόγραμμα με τίτλο « Διερευνητικές μετρήσεις υδρογονανθράκων στην Αθήνα». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2001.
 30. Πρόγραμμα «Σύνταξη μεθοδολογίας αξιολόγησης μελετών ασφάλειας». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, άρχισε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2003.
 31. Πρόγραμμα με τίτλο «Απογραφή αερίων ρύπων και στερεών και υγρών αποβλήτων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του νομού Λάρισας». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΝΑ Λάρισας, άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2006.
 32. Πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εισαγωγή στην Κυκλοφορία Πετρελαιοκίνητων ΕΙΧ και Ελαφρών Οχημάτων στις Περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης.Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, άρχισε και ολοκληρώθηκε το 2005.
 33. Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο "Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων απογραφής και καταστροφής εκπομπών υδρογονανθράκων στην ατμόσφαιρα και εκτίμησης βιομηχανικού κινδύνου σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2010.
 34. Πρόγραμμα Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών Οργανισμών Ε&Τ και οργανισμών εκτός Ευρώπης-2005 με τίτλο "Evaluation of Aerosol and Ozone Phοtochemical Models over Athens using in situ Sensors (Doas) and Lidar Techniques combined with Health Indicators”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ, άρχισε το 2006 και ολοκληρώθηκε το 2008.
 35. Πρόγραμμα με τίτλο “Βιομηχανική επικινδυνότητα και πολεοδομικές-χωροταξικές επεμβάσεις” Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, άρχισε το 2007 και ολοκληρώθηκε το 2010.
 36. Πρόγραμμα «Κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας από το έτος 2007 έως και το έτος 2012, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση Πλάισιο για τις Κλιματικές Αλλαγές και το Πρωτόκολλο του Κιότο». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, άρχισε το 2008 και θα ολοκληρωθεί το 2012.
 37. Πρόγραμμα «Eπίβλεψη μελέτης αποτίμησης εκπομπών CO2». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΛΠΕ ΑΕ, άρχισε και ολοκληρώθηκε το 2008.
 38. Πρόγραμμα «Εκπόνηση μελέτης διασποράς αερίων ρύπων και σωματιδίων». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΤΙΤΑΝ ΑΕ, άρχισε και ολοκληρώθηκε το 2008.
 39. Πρόγραμμα «Επίβλεψη μελέτης για το σχέδιο μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου Ελευσίνας». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΛΠΕ ΑΕ, άρχισε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2009.
 40. Πρόγραμμα «Εγκατάσταση σταθμού, διενέργεια μετρήσεων, παρακολούθηση και αξιολόγηση μετρήσεων στην περιοχή της λιμενικής ζώνης Πειραιά, αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον ΟΛΠ ΑΕ, άρχισε το 2009 και θα ολοκληρωθεί το 2014.
 41. Πρόγραμμα «Μετρήσεις ποιότητας περιβάλλοντος (ατμοσφαιρική ρύπανση) από τη λειτουργία 4 περιβαλλοντικών σταθμών στο Θριάσιο». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΛΠΕ ΑΕ, άρχισε το 2009 και ολοκληρώθηκε το 2011.
 42. Πρόγραμμα «Διερεύνηση της συνεισφοράς των οδικών μεταφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση της ευρύτερης περιοχής Αθηνών για την εξειδίκευση ανάλογων πολιτικών». Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ, άρχισε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2012.
 43. Πρόγραμμα «Μετρήσεις ποιότητας περιβάλλοντος (ατμοσφαιρική ρύπανση) από τη λειτουργία 4 περιβαλλοντικών σταθμών στο Θριάσιο». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα ΕΛΠΕ ΑΕ, άρχισε το 2012 και θα ολοκληρωθεί το 2014.
 44. Πρόγραμμα με τίτλο ««ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, άρχισε το 2012 και θα ολοκληρωθεί το 2013.

Ως Ερευνητής

 1. Πρόγραμμα #1129, με τίτλο "Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Γ.Γ.Ε.Τ και διήρκησε την περίοδο 1986-87, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 2. Πρόγραμμα EV 10001, με τίτλο "Reconstruction of the climate of Greece during the last 1000 years". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ και διήρκησε την περίοδο 1987-88, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 3. Πρόγραμμα, με τίτλο "Μαθηματικό πρότυπο για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των αδρανών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης". Το πρόγραμμα επιχορηγείται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, άρχισε το 1989 και ολοκληρώθηκε το 1992, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 4. Πρόγραμμα CMA-FPP (88- 691)με τίτλο "Re-evaluation of Total Ozone Records". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Chemical Manufacturers Association μέσω του WMO και ολοκληρώθηκε το 1991, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 5. Πρόγραμμα με τίτλο "Προκαταρκτική μελέτη της αέριας ρύπανσης από διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια στην κοιλάδα της Πτολεμαίδας". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχία Κοζάνης και ολοκληρώθηκε το 1991, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 6. Πρόγραμμα EV 4C-0027-GR(TT), με τίτλο "Development of Standards Coherence of climatic change in Europe". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. (STEP), άρχισε το 1991 και ολοκληρώθηκε το 1992, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 7. Πρόγραμμα με τίτλο "European Arctic Stratospheric Ozone Experiment". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. (STEP), άρχισε το 1991 και ολοκληρωθηκε το 1992, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 8. Πρόγραμμα STEP-PL 900269, με τίτλο "Determination of standards for a UVB monitoring network". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ, άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1993, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 9. Πρόγραμμα STRIDE HELLAS 326 με τίτλο "Modelling of UV solar radiation transfer through rural and urban atmospheres and development of a National Network in Greece". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. (STRIDE), άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1994, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 10. Πρόγραμμα "Συνεχής παρακολούθηση και εκτίμηση της επίπτωσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην αέρια ρύπανση, στις λεκάνες Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-Κοζάνης". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ, άρχισε το 1992 και ολοκληρώθηκε το 1995, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 11. Πρόγραμμα με τίτλο "SESAME". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ο.Κ. (ENVIRONMENT), άρχισε το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1995, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 12. Πρόγραμμα με τίτλο “PAUR”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (ΕNVIRONMENT-CLIMATE), άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1997, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 13. Πρόγραμμα με τίτλο “PAUR ΙΙ”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (ΕNVIRONMENT-CLIMATE), άρχισε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 1999, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Χ. Ζερεφός.
 14. Πρόγραμμα με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο Πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Ο.Α.Σ.Α., άρχισε και ολοκληρώθηκε το 2003, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Δ. Μαρίνος-Κουρής.
 15. Πρόγραμμα με τίτλο “EnvMed”. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (TEMPUS), άρχισε το 2004 και ολοκληρώθηκε το 2007, Επιστ. Υπεύθ. Καθ. Δ. Ασημακόπουλος
 
Επικοινωνία

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού &
Ανάπτυξης Διεγασιών και Συστημάτων
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 Ζωγράφος, Αθήνα

Γραφείο: 325δ,
Κτήρια Χημικών Μηχανικών,
3ος όροφος

Τηλ: (0030 210) 7722358
Fax: (0030 210) 7723155
Email: ziomas@chemeng.ntua.gr
URL: http://lpad.chemeng.ntua.gr/ziomas